Hållbar Omställning

Hållbar omställning för klimatanpassning av städer

Ett forskningsprojekt om kommuners och medborgares hantering av extrema väderhändelser

Engelsk titel: Sustainable Urban Transformation for Climate Change Adaptation

Nyheter för projektet

Under hösten 2016 utförs en enkät i skånska kommuner om medborgares erfarenheter och attityder vad gäller extrema väderhändelser. Kontaktperson för frågor om denna enkät är Ebba Brink (ebba.brink@lucsus.lu.se).

Beskrivning av projektet          

Klimatförändringarna innebär en förväntad ökning av extrema väderhändelser som översvämning, stormar och värmeböljor. Dessa utgör en allvarlig utmaning för hållbar stadsutveckling och placerar många städer i riskzonen. Svenska kommuner står härmed inför utmaningen att anpassa sina olika projekt, planer och arbetsrutiner så att de inte bidrar till förhöjd risk utan snarare stärker samhällets motståndskraft mot extrema väderhändelser. Kunskapen om hur detta ska gå till är dock begränsad och ofta utspridd över olika ämnesområden. Dessutom tar nuvarande metoder ofta inte hänsyn till lokal kapacitet i form av individers och hushålls åtgärder för att hantera klimatrelaterade problem.

Mot denna bakgrund syftar forskningsprojektet Hållbar omställning för klimatanpassning av städer till att generera kunskap om ett mer distribuerat riskhanteringssystem, där kommuners och medborgares kapacitet och åtgärder för anpassning till klimatförändringar kan stödja och komplettera varandra. Forskningen fokuserar på Sverige och Tyskland. Den genomförs i nära samarbete med olika kommuner och involverar medborgare som bor i områden som är känsliga för klimatvariationer och förändring. Dessutom analyseras klimatanpassningsstrategier från andra länder i syfte att identifiera lärdomar som skulle kunna tillämpas på svenska förhållanden.

Huvudforskare

christinedChristine Wamsler
Christine är docent vid Lunds universitets centrum för samhällsuthålliga studier (Lund University Centre for Sustainability Studies, LUCSUS), medarbetare vid Lunds universitets Centrum för riskanalys och riskhantering (Lund University Centre for Risk Assessment and Management, LUCRAM), hedersledamot av Global Urban Research Centre (GURC) vid University of Manchester och internationell rådgivare för organ som SIDA och IIASA (International Institute for Applied Systems Analysis, IIASA). Nyligen utkom hennes bok Cities, Disaster Risk and Adaptation (Routledge).

Ebba BrinkEbba Brink

Ebba är doktorand i Hållbarhetsvetenskap (Sustainability Science) på LUCSUS sedan 2013 och har även en civilingenjörsutbildning i Teknisk matematik i bagaget.  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
  • RSS

Comments are closed.